Áp Dụng Linh Hoạt
và Hiệu Quả

Bắt kịp với xu hướng phát triển công nghệ thông tin
tại các đơn vị khối nhà nước bạn sẽ bất ngời
với hiệu quả mà CloudReporter mang lại

Đơn vị của bạn có thể áp dụng CloudReporter vào một trong số các trường hợp sau:

Hệ Thống Tổng Hợp Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Hỗ trợ làm các báo cáo kinh tế xã hội hàng quý, hàng năm

Công cụ tổng hợp báo cáo về kinh tế xã hội từ các đơn vị cấp dưới

Hỗ trợ việc lấy và tổng hợp các yêu cầu báo cáo bât thường

Cổng Thông Tin Công Bố Số Liệu

Hỗ trợ các tính năng cổng thông tin thông thường cho đơn vị

Công bố các số liệu thống kê dễ dàng

Tập trung các tính năng cần thiết cho doanh nghiệp

Hệ thống kiểm kê tài sản

Quản lý tài sản các cấp đơn vị

Phục vụ nghiệp vụ kiểm kê, kiểm soát tài sản

Công cụ quản lý dễ dàng